Ochrona środowiska dla firm, raporty oddziaływania na środowisko, pomiary emisji zanieczyszczeń, ochrona powietrza, pozwolenia zintegrowane, przeglądy ekologiczne

Eko-Synergia - ochrona środowiska dla firm

Eko-Synergia Ochrona Środowiska dla Przedsiębiorstw

Jesteśmy zespołem pracowników z wieloletnim doświadczeniem w branży ochrony środowiska. Zrealizowaliśmy szereg projektów, zarówno dla dużych korporacji jak i dla lokalnych przedsiebiorstw. Jako b.pracownicy WIOŚ wiemy, na co w trakcie kontroli zwracają szczególną uwagę inspektorzy ochrony środowiska. Pomagamy naszym Klientom osiągać ich cele biznesowe poprzez dostarczanie kompleksowych, najwyższej jakości usług i rozwiązań z obszaru ochrony środowiska. Realizujemy projekty wspierające przepływ informacji, zarządzanie i organizację, gwarantujące bezpieczeństwo i komfort pracy. Naszym celem jest budowa długotrwałych relacji, opartych na harmonijnej współpracy z Klientami. Oferujemy Państwu szereg usług konsultingowych i outsourcingowych, poprzez które pomagamy naszym klientom i partnerom w osiąganiu doskonałości biznesowej i przewagi konkurencyjnej.

Kluczowe obszary wsparcia

 • Audyty środowiskowe
 • Pozwolenia, w tym zintegrowane
 • Ekspertyzy pomiarowe, w tym pomiary emisji
 • Opłaty
 • Raporty i sprawozdawczość

Ważne!

Oferujemy Państwu sprawdzone, profesjonalne rozwiązania w korzystnej cenie.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Eko-Synergia

Oferta

Oferta

Eko-Synergia jest wykonawcą kompleksowych i wysokiej jakości usług z zakresu ochrony środowiska. Problematyka we wszystkich jej aspektach stała się, szczególnie od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, kluczowym zagadnieniem dla przedsiębiorców, instytucji oraz jednostek samorządowych.

Wraz ze zmieniającymi się przepisami prawnymi, wdrażającymi wymogi unijne z zakresu ekologii, przedsiębiorstwa oraz samorządy zmuszone są wielokrotnie do podejmowania działań zmierzających do poprawy i ochrony środowiska naturalnego.

Jesteśmy firmą, która w tej dziedzinie wspiera swoich Klientów i pomaga rozwiązać ich problemy związane z tym obszarem. Wspólnie z wiodącymi ekspertami oraz inżynierami najlepszych laboratoriów w kraju wykonujemy dokumentację, opinie, ekspertyzy oraz niezbędne pomiary i badania, które pozwalają naszym klientom postępować zgodnie z prawem oraz osiągać przewagę konkurencyjną.


Konsultacje i przeglądy

Ten zakres usług kierujemy przede wszystkim do firm, które same realizują obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska, ale mają zapytania i niejasności w ich wdrażaniu. Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych. Dokonujemy przeglądu najważniejszych dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa, regulujących obszar ochrony środowiska pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i racjonalności. Identyfikujemy niezgodności i obszary ryzyka oraz wskazujemy zgodne z prawem, ale zarazem praktyczne możliwości zmiany procedur postępowania.


Wykonanie dokumentacji i opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji, pozwoleń, zezwoleń

Ten rodzaj usług dotyczy wykonania opracowań i dokumentacji niezbędnej do uzyskania przewidzianych prawem decyzji, pozwoleń, zezwoleń umożliwiających w kontrolowany i zgodny z prawem sposób na korzystanie ze środowiska w działalności inwestycyjnej, gospodarczej czy usługowej.


Usługi outsourcingu w zakresie ochrony środowiska

Jeden z obszarów stosowania rozwiązań outsourcingowych to ochrona środowiska. Prawo ochrony środowiska jest ciągle aktualizowane, co nakłada na przedsiębiorstwa niewygodny i czasochłonny obowiązek śledzenia tych zmian. Dodatkowo do spełnienia pewnych wymagań potrzebne jest choćby specjalistyczne oprogramowanie. Skomplikowane prawo stawia przedsiębiorców w sytuacji, w której nie do końca wiedzą, co jest ich obowiązkiem, a co nie. Dodatkowo bardzo często firmy nie mają dostępu do specjalistycznej wiedzy i umiejętności, nie inwestują też w szkolenia pracowników w tym zakresie. Warto zaznaczyć, że ochrona środowiska i związane z nią prawo to obszar wysoce specjalistyczny i dlatego potrzebna jest ekspercka wiedza z tego zakresu, aby efektywnie wykonywać wszystkie obowiązki.
Jesteśmy w stanie przejąć wszystkie obowiązki i zadania w zakresie ochrony środowiska. Współpraca z nami, na zasadzie outsourcingu, to dla Państwa oszczędność czasu, pieniędzy oraz dostęp do fachowej wiedzy popartej dużym doświadczeniem. Ponosimy wszelką odpowiedzialność za prowadzone dokumentacje oraz reprezentujemy Państwa firmę podczas zewnętrznych kontroli z zakresu ochrony środowiska.


Pomiary środowiskowe

Współpracujemy z najlepszymi, certyfikowanymi polskimi laboratoriami, dzięki czemu możemy Państwu zaoferować sprawdzone rozwiązania w bardzo korzystnych cenach. Oferujemy niezależne ekspertyzy pomiarowe realizowane w celu określania zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym pomiary emisji.

W ramach usług eksperckich z zakresu ochrony środowiska wykonujemy:

 • postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć:
 • wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
  raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • wnioski o wydanie i zmiany pozwolenia zintegrowanego,
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów,
 • przeglądy ekologiczne,
 • przeprowadzanie audytów środowiskowych wraz z raportami,
 • stały monitoring aktualizacji obowiązujących aktów prawnych z dziedziny ochrony środowiska oraz wdrażanie wymagań w tym zakresie,
 • prowadzenie stosownych ewidencji i obowiązków statystycznych,
 • prowadzenie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
 • sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • raportowanie i sprawozdawczość do odpowiednich organów ochrony środowiska (KOBiZE, SZWO i F-Gazy, BDO),
 • reprezentowanie firmy przed organami kontroli, inspekcją ochrony środowiska,
 • opracowanie i weryfikacja dokumentacji technicznej związaną z wypełnianiem obowiązków REACH i CLP,
 • opracowanie kart charakterystyk i scenariuszy narażenia
 • wsparcie przy uzyskiwaniu certyfikatów RSPO, ECOLABEL
 • wstępny pomiar emisji zanieczyszczeń,
 • okresowe pomiary emisji,
 • badanie zanieczyszczenia gruntu,
 • sporządzanie raportów z emisji zanieczyszczeń do powietrza (KOBiZE),
 • wykonywanie sprawozdań na potrzeby Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR),
 • weryfikacja ustalonych celów i zadań środowiskowych,

W koszt większości naszych usług wchodzi:
-przeprowadzenie wstępnego audytu, stwierdzającego ewentualne zaległości w zakresie uregulowań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
-zebranie niezbędnych materiałów podczas wizyty w zakładzie,
-stała konsultacja w celu uzyskania potrzebnych informacji oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości z Państwa strony,
-wykonanie opracowania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i zgodnie z najlepszymi praktykami,
-wykonanie dokumentacji fotograficznej inwestycji lub instalacji,
-uzgodnienia z organami opiniującymi w sprawie ustalenia granicznych wartości emisji oraz ewentualnych uwag i uzupełnień,
-prowadzenie sprawy do momentu uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej,
-dojazdy i kontakty na linii Zleceniodawca - Zleceniobiorca.

W celu uzyskania szczegółowej oferty, zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

Zespół Eko-Synergia

Stała obsługa firm - outsourcing środowiskowy

Eko-Synergia Outsourcing Środowiskowy

Problemem w wielu przedsiębiorstwach jest niepełna wiedza na temat wszystkich wymagań dotyczących ochrony środowiska. Dotyczy to również osobnych działów, które mają być odpowiedzialne za te kwestie. Efektem tego jest narażanie przedsiębiorstwa na kary, które mogą sięgać nawet do 500 000zł.

Proponujemy naszym klientom pełną obsługę firmy w zakresie ochrony środowiska. Profesjonalne zarządzanie tym obszarem, umożliwi tym samym koncentrację na podstawowym celu Państwa działalności biznesowej. Jesteśmy w stanie przejąć wszystkie obowiązki i zadania w zakresie ochrony środowiska. Współpraca z nami, na zasadzie outsourcingu, to dla Państwa oszczędność czasu, pieniędzy oraz dostęp do fachowej wiedzy popartej dużym doświadczeniem. Współpraca z nami pozwoli Państwu skupić się na bieżącej działalności firmy i generować większe dochody. Ponosimy wszelką odpowiedzialność za prowadzone dokumentacje oraz reprezentujemy Państwa firmę podczas kontroli WIOŚ i UM.

Zgodność z przepisami

Zgodność z przepisami

Na bieżąco śledzimy zmiany oraz interpretacje i orzeczenia dotyczące coraz bardziej złożonych przepisów prawa ochrony środowiska. Realizując usługi dla innych naszych klientów spotykamy się z wieloma nietypowymi problemami, a wynikające stąd doświadczenie i wiedza są gromadzone i wykorzystywane jako nasza najlepsza praktyka. Pomagamy w ten sposób klientom bezpiecznie wywiązywać się z obowiązków wobec urzędów. 

Ograniczenie ryzyka

Ograniczenie ryzyka

Prowadzenie zagadnień ochrony środowiska wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich zasobów operacyjnych (informatycznych, osobowych), ciągłości obsługi oraz zgodności ze zmieniającymi się przepisami prawa. Ryzyka operacyjne, prawne i finansowe są zatem relatywnie wysokie. Zlecenie usługi outsourcingu wyspecjalizowanemu podmiotowi pozwala na efektywne ograniczenie ryzyka.

Eko-Synergia - Elastyczne rozwiązania

Elastyczność rozwiązania

Z upływem czasu, w wyniku procesów rozwojowych w Firmie zmieniają się również oddziaływania na środowisko, a zatem i wymagania przedsiębiorstwa. Może być to związane z uruchomieniem nowych instalacji i technologii, otwieraniem kolejnych oddziałów, nabyciem innych przedsiębiorstw. Bez względu na powód, współpraca z zewnętrznym dostawcą usług pozwala na elastyczne dostosowanie rozwiązań do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa, umożliwia szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technicznej bez konieczności zatrudniania pracowników i budowania nowych kompetencji.

Ograniczenie kosztów

Ograniczenie kosztów

Wspólne korzystanie przez wielu klientów z zasobów dostawcy usługi jest bardzo efektywnym rozwiązaniem pod względem kosztowym, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej, gdyż nie wymaga bez potrzeby zatrudniania własnych pracowników. To również możliwość wykorzystania outsourcingu jako metody reorganizacji Firmy.

Outsourcing części lub wszystkich procesów „wspierających” w obszarze ochrony środowiska jest propozycją dla wszystkich przedsiębiorstw poszukujących na swoim rynku szans rozwojowych. W naszym kraju jest to stosunkowo nowe rozwiązanie, jednak obserwuje się duże zainteresowanie korzyściami w postaci dodatkowej, zewnętrznej elastyczności operacyjnej i finansowej.

Ochrona środowiska pomorskie, outsourcing środowiskowy, oceny oddziaływania na środowisko, sprawozdania środowiskowe, raport oddziaływania na środowisko, opłaty środowiskowe, Ochrona środowiska dla firm, pomiary emisji zanieczyszczeń,

Pomiary środowiskowe, pomiary emisji zanieczyszczeń

Eko-Synergia Pomiary emisji zanieczyszczeń

Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę, w tym realizację wszelkich koniecznych badań i pomiarów środowiskowych, takich jak pomiary emisji zanieczyszczeń, pomiary hałasu, badania jakości gleb, wody oraz ścieków. Oferujemy niezależne ekspertyzy pomiarowe w celu określania zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym pomiary emisji.

Ochrona środowiska pomorskie, pomiary emisji zanieczyszczeń, badania jakości gleby, pomiary hałasu, raport oddziaływania na środowisko, opłaty środowiskowe, ochrona środowiska dla firm, pomiary emisji zanieczyszczeń pomorskie,

Kontakt

Działamy głównie na terenie woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodnio-pomorskiego, ale współpracujemy z partnerami w całym kraju.

Ochrona środowiska pomorskie, Ochrona środowiska warmińsko-mazurskie, Ochrona środowiska kujawsko-pomorskie, Ochrona środowiska zachodnio-pomorskie, raport oddziaływania na środowisko, opłaty środowiskowe, Ochrona środowiska dla firm, pomiary emisji zanieczyszczeń,

Kontakt:

Logo Eko-Synergia

Adres i dane identyfikacyjne:

Eko-Synergia
80-386 Gdańsk, ul. Lęborska 3B
NIP 774-256-69-82
REGON 221906643
Maps